REGULAMIN POBYTU W PILI-PILI

§ I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w obiekcie Pili-Pili. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej pili-pili.pl

§ II. Doba hotelowa

1. Domki i apartamenty w obiekcie Pili-Pili wynajmowane są na z góry określony czas. W zależności od dostępności istnieje możliwość przedłużenia pobytu. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 dnia następnego. Meldowanie odbywa się w godzinach od 15.00 do 21.00. Uprzejmie prosimy o poinformowanie o planowanym czasie przyjazdu drogą e-mailową lub SMS-em.

§ III. Rezerwacje i płatność

1. Rezerwacji można dokonać drogą e-mailową pod adresem – bienaime.astrid@gmail.com
2. Po wysłaniu zapytania potwierdzamy możliwość rezerwacji w przeciągu 24h.
3. Rezerwacja zostanie sfinalizowana po wpłaceniu zaliczki w kwocie 60% wartości całego pobytu. Pozostała wartość pobytu zostanie opłacona przelewem bankowym przed przyjazdem lub gotówką po przyjeździe.

IV. Dane konta do przelewu:

Pili Pili / Astrid Bienaimé
Bank PKO Polska
PLN: 04 1020 3639 0000 8902 0179 9329
EUR: PL40 1020 3639 0000 8502 0210 5591

  • W tytule rezerwacji należy podać dane takie jak imię i nazwisko oraz datę rezerwacji.
  • Nie akceptujemy płatności kartami kredytowymi!
  • Aby otrzymać fakturę należy zgłosić to najpóźniej w dniu przyjazdu.
  • Dokonywanie zmian w rezerwacji jest możliwe natomiast uzależnione jest od dostępności. Zmian można dokonać nie później niż 6 miesięcy po rezerwacji.
  • W przypadku anulowania rezerwacji wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.

§ IV. Warunki i zakres usług

1. Obiekt Pili-Pili świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
2. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się parking niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi, małą łódkę, rowerki.
3. Usługi dodatkowe płatne:
– sauna – 50 PLN – sesja | maksymalnie 5 osób,
– kajaki – cena ustalana indywidualnie.
4. Cena noclegu obejmuje komplet pościeli.
5. Obiekt nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od niego niezależne.

§ V. Obowiązki Gościa związane z zakwaterowaniem

1 . Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
2. Gości akceptują i zgadzają się na korzystanie z pokoi i wspólnych przestrzeni w sposób odpowiedzialny. Obszary wspólnego użytku dostępne są w godzinach 7:00-22:00 z wyjątkiem miejsca do grillowania, które dostępne jest dla gości wieczorami.
3. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia, poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami.
4. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć okna w pokoju oraz sprawdzić czy po opuszczeniu pokoju drzwi zostały zablokowane przez zamek.
5. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Nie ponosi on odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
6. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i innych wspólnych pomieszczeniach.
7. Obiekt Pili-Pili nie akceptuje zwierząt na terenie obiektu. W obiekcie posiadamy własne zwierzęta. Prosimy rodziców o kontrolowanie tego w jaki sposób zachowują się dzieci w stosunku do zwierząt. Są one przyzwyczajone do ludzi jednak nie odpowiadamy za skutki ich zachowań.
8. Jeżeli pokój nie został oddany w umówionym czasie, obsługa ma prawo, nawet pod nieobecność Gościa, wejść do pokoju, spakować rzeczy Gościa i pozostawić je, na koszt i ryzyko Gościa, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru przez Gościa. Koszt spakowania rzeczy wynosi 50,00 zł. Koszt przechowania rzeczy Gościa liczy się za dobę 10,00 zł. Po terminie 30 dni zostaną one przekazane do najbliższego Biura Rzeczy Znalezionych lub zutylizowane.
9. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku, gdy Gość podczas pobytu rażąco naruszył regulamin, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
10. Obiekt Pili-Pili może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku obiekt zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
11. W przypadku naruszenia podczas pobytu Gościa postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
12. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek, godność innych osób lub ich dobra osobiste, obiekt zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie terenu obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt
13. Za interwencję służb porządkowych, a wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, o ile zajdzie taka ewentualność.
14. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.
15. Goście są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
16. Zwraca się uwagę gospodarzy na fakt, że dzieci przebywające na terenie obiektu podlegają wyłącznej i pełnej odpowiedzialności ich rodziców lub osób sprawujących nad nimi władzę. Prosi się o szczególną ostrożność w okolicy basenu, stawu oraz wszystkich schodów i balkonów.
17. Imprezy oraz specjalne wydarzenia muszą być omówione przed przyjazdem gościa. Dopuszcza się organizację tego typu wydarzeń, jeśli cały obiekt jest zarezerwowany przez tą samą grupę. Cennik w tej sytuacji ulega zmianie.

§ VI. Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje właściciel.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.
Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.

§ VII. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest obiekt Pod Mazurskim Niebem. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

§ VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby obiektu.
2. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy obiektem Pili-Pili, a Gościem jest prawo polskie.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
5. Obiekt zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
Życzymy udanego pobytu!

§ IX. Dane firmy, adres do korespondencji

Siedlisko Pili-Pili Astrid Bienaimé
Kozłowo 1, 11-731 Sorkwity